Ga naar de inhoud

Gedragscode

Inleiding

Studiehuis Zuidoost streeft naar een veilige, respectvolle en inspirerende leer- en werkomgeving voor alle leerlingen, medewerkers en bezoekers. Deze gedragscode beschrijft de normen en waarden die we hanteren om dit te bereiken en biedt richtlijnen voor het gedrag dat we verwachten en het gedrag dat we willen voorkomen van iedereen die bij het Studiehuis betrokken is.

Hoe we bij het Studiehuis met elkaar omgaan

   1. Respect en gelijkwaardigheid: Iedereen gaat respectvol met elkaar om, ongeacht verschillen in achtergrond, huidskleur, overtuiging, gender, leeftijd, of enig ander persoonlijk kenmerk. Zowel mondelingen als schriftelijke communicatie is respectvol,
    duidelijk en constructief. We helpen elkaar en luisteren naar elkaar.
   2. Veiligheid: We hechten grote waarde aan zowel fysieke als emotionele veiligheid. Iedereen zet zich in om een veilige omgeving te handhaven. We komen voor elkaar op en kijken naar elkaar om.
   3. Integriteit, openheid en transparantie: Iedereen stelt zich eerlijk, betrouwbaar en oprecht op. Iedereen wordt aangemoedigd om open en transparant te communiceren, waarbij feedback wordt verwelkomd en serieus genomen.
   4. Gezondheid en welzijn: Iedereen bij het Studiehuis wordt aangemoedigd om een
    gezonde levensstijl te bevorderen en elkaar te ondersteunen in het bevorderen van
    zowel fysiek als mentaal welzijn.
   5. Verantwoordelijk gedrag: Iedereen streeft naar punctualiteit en zorgvuldigheid. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de impact daarvan op anderen en de omgeving en is bereid en in staat daarover verantwoording af te leggen.
   6. Privacy: We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie en we handelen volgens de privacyverklaring.
   7. Faciliteiten en omgeving: We zorgen samen voor een nette en rustige leer- en werkomgeving. We maken verantwoord gebruik van de faciliteiten van het Studiehuis en gebruiken die alleen voor legitieme doeleinden.

Welk gedrag niet wordt getolereerd

Vormen van gedrag die bij het Studiehuis absoluut niet worden getolereerd zijn gedragingen die de fysieke en emotionele veiligheid van werknemers, leerlingen of bezoekers in het gedrang brengen, zoals discriminatie, seksueel ongewenst gedrag, pesten, agressie en geweld. De definities in deze paragraaf zijn gebaseerd op die uit de handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/10/handreiking-gedragscodeongewenste-omgangsvormen).

   1. Discriminatie: iemand wordt ongelijk behandeld, achtergesteld of buitengesloten op basis van persoonlijke kenmerken zoals achtergrond, huidskleur, overtuiging, gender of leeftijd.
   2. Seksueel ongewenst gedrag: elke vorm van ongewenst ervaren seksueel getinte aandacht of toenadering, zowel verbaal als fysiek. Hieronder vallen bijvoorbeeld opmerkingen, berichten, handtastelijkheden en geweld.
   3. Pesten: herhaaldelijk negatief gedrag (woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen) waartegen iemand zich niet goed kan verdedigen. Hieronder vallen kleineren, negeren, buitensluiten en onnodig kritiek leveren, maar ook roddelen en het verspreiden van valse geruchten.
   4. Agressie en geweld: iemand wordt verbaal of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Hieronder vallen dus verbale, fysieke, maar ook psychische agressie (zoals chantage of schriftelijke bedreiging).

Wat een betrokkene kan doen bij overtreding van de gedragscode

Wanneer een leerling, werknemer of bezoeker overtreding van de gedragscode constateert,
kan hij/zij het volgende doen:

   • Onderling een oplossing zoeken: De persoon van wie het ongewenste gedrag afkomstig is aanspreken. We moedigen aan om waar mogelijk met elkaar het gesprek aan te gaan, waakzaam te zijn op ongewenst gedrag, het bewustzijn ervan te vergroten en elkaar verantwoordelijk te houden voor elkaars gedrag.
   • Bespreken met de directie: Wanneer het niet lukt om onderling het gesprek aan te gaan of wanneer iemand dit niet kan of wil, kan dit gemeld worden bij de directie. Die kan een rol spelen in het bevorderen van het gesprek of anderszins ingrijpen (zie ook
    de paragraaf hieronder).
   • Bespreken met de vertrouwenspersoon: Ook kan een melding gemaakt worden bij de vertrouwenspersoon (Lola Bos, lola@studiehuiszuidoost.nl) (in alle situaties, maar bijvoorbeeld specifiek ook bij ongewenst gedrag van de directie).
   • Zie in aanvulling op deze stappen ook het klachtenreglement.

Wat er gebeurt bij melding van overtreding van de gedragscode

Meldingen worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De gevolgen van schendingen van de gedragscode verschillen per geval. Afhankelijk van de aard van de overtreding kunnen bijvoorbeeld de volgende maatregelen worden getroffen (deze maatregelen geven een indruk maar zijn niet uitputtelijk):

   • Verbale waarschuwing
   • Schriftelijke waarschuwing
   • Verwijdering, schorsing of ontslag
   • In het geval van letsel ten gevolge van fysiek geweld of diefstal: aangifte bij de politie
   • In het geval van seksueel ongewenst gedrag volgt er mogelijk anoniem overleg van de
    vertrouwenspersoon met directie en/of bestuur (afhankelijk van het geval). In geanonimiseerd overleg met experts van Venzo-Swazoom en/of het Ouder- en Kindteam (OKT) (beide zijn organisaties waarmee wij samenwerken) wordt over passende vervolgstappen besloten, zoals bijvoorbeeld doorverwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld.

Voor vragen of nadere informatie over deze gedragscode kunt u contact opnemen met het Studiehuis Zuidoost via info@studiehuiszuidoost.nl.