Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Stichting Studiehuis Zuidoost gaat zorgvuldig om met de gegevens van betrokkenen: leerlingen, ouders/voogden en medewerkers. In dit document is te lezen hoe we dat doen. Dat doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Studiehuis Zuidoost is te bereiken via de volgende contactgegevens, ook bij vragen over deze privacyverklaring:

Studiehuis Zuidoost
Bijlmerdreef 101
1102 BP Amsterdam
E-mail: info@studiehuiszuidoost.nl
Website: www.studiehuiszuidoost.nl

Artikel 1: Verzamelde gegevens

Studiehuis Zuidoost verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Van leerlingen:

   • Voor- en achternaam Geslacht
   • Geboortedatum
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Schoolniveau
   • School waar de leerling is ingeschreven
   • Mentor van de leerling 

Van ouders:

   • Voor- en achternaam
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Of de ouder in het bezit is van een stadspas

 Van medewerkers:

   • Voor- en achternaam
   • Geslacht
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Bankgegevens i.v.m. de betaling
   • BSN
   • Studie die de medewerker volgt en het hoogst behaalde middelbare schooldiploma (met profiel)

Betrokkenen wordt gevraagd om deze persoonsgegevens te verstrekken, met het oog op de in artikel 2 omschreven doelen. Als zij de gegevens niet verstrekken, kan dat onze dienstverlening in de weg staan.

Artikel 2: Doelen van gegevensverwerking

Het Studiehuis verzamelt alleen gegevens als daar een duidelijk doel voor is. Die doelen zijn de volgende:

   1. Administratie: Voor inschrijving, facturering en communicatie.
   2. Huiswerkbegeleiding en coaching: Voor het bieden van huiswerkbegeleiding, het bijhouden van de voortgang en schoolresultaten, en voor het ondersteunen van leerlingen door middel van coaching.
   3. Wettelijke verplichtingen: Voor het voldoen aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld personeelsgegevens) en rapportageverplichtingen.

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Artikel 3: Grondslagen voor gegevensverwerking

Studiehuis Zuidoost verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen van de
AVG:

   1. Toestemming: we verwerken persoonsgegevens alleen als we toestemming hebben van de persoon om wie het gaat. In het geval van leerlingen onder de 16 jaar werken we met toestemming van de ouder/voogd.
   2. Uitvoering van een overeenkomst: Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Studiehuis Zuidoost en de betrokkene (bijvoorbeeld de facturering van de huiswerkbegeleiding).
   3. Wettelijke verplichting: we zijn wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld in het kader van personeelsbeleid.
   4. Gerechtvaardigd belang: we verwerken persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het nakomen van zorgplichten voor medewerkers en leerlingen en het functioneren van de reguliere bedrijfsvoering. We voldoen daarbij
    aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, en het belang is altijd afgewogen tegen het belang van de betrokkene.

 

Artikel 4: Ontvangers van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ontvangen door de directeur, projectleider en het bestuur van de stichting. Medewerkers hebben alleen inzage in gegevens van leerlingen die nodig zijn voor de huiswerkbegeleiding en coaching, bijvoorbeeld de school waar een leerling staat ingeschreven of het telefoonnummer (voor contact opnemen bij afwezigheid). Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van belastingaangifte. Persoonsgegevens worden niet buiten de EER of aan internationale organisaties doorgegeven.

Artikel 5: Bewaartermijn en beveiliging van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen (voor loonadministratie van medewerkers geldt een wettelijk bewaartermijn van vijf jaar en voor overige administratie van de stichting geldt een bewaartermijn van zeven jaar). Indien het wenselijk is dat persoonsgegevens langer bewaard worden, bijvoorbeeld voor het alumni netwerk, dan zal hier actief toestemming voor gevraagd worden.

Studiehuis Zuidoost neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Artikel 6: Rechten van betrokkenen

Betrokkenen (leerlingen, ouders/voogden, medewerkers) hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

   1. Recht op inzage: als betrokkene heb je het recht om te weten welke gegevens wij van
    jou hebben.
   2. Recht op rectificatie: als betrokkene kun je onjuiste gegevens bij ons laten corrigeren.
   3. Recht op verwijdering: als betrokkene kun je je gegevens bij ons laten verwijderen.
    Ook kun je de toestemming die je voor een bepaalde verwerking hebt gegeven, altijd
    weer intrekken.
   4. Recht op beperking van de verwerking: als betrokkene kun je ons verzoeken om
    minder gegevens van jou te verwerken.
   5. Recht van bezwaar: als betrokkene kun je bezwaar maken tegen de
    gegevensverwerking.

Als je je wil beroepen op een van de bovenstaande rechten, kun je daartoe een verzoek
indienen via info@studiehuiszuidoost.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is
gedaan, kunnen we je vragen een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij je
pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zijn afgeschermd.

Artikel 7: Vragen en klachten

Heb je als betrokkene een vraag of klacht over hoe het Studiehuis Zuidoost omgaat met je persoonsgegevens? Dan kun je altijd contact opnemen via info@studiehuiszuidoost.nl. Ook kun je als betrokkene, wanneer je vindt dat het Studiehuis Zuidoost niet goed met je gegevens omgaat, een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Artikel 8: Cookies

De website van Studiehuis Zuidoost maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen jouw voorkeuren onthouden. Bij het eerste bezoek aan de website wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Cookies kunnen worden uitgeschakeld via de instellingen van de internetbrowser.